Kandha Sasti Kavasam Lyrics

Kandha Sasti Kavasam Lyrics

This tamil devotional songs album kanda sasti kavasam containing sashti kavasam and superhit tamil murugan songs, murugan devotional (Kandha Sasti Kavasam Lyrics) tamil songs, kavadi songs, kavadi chindu songs.

🎧 Credit

SONG – Kandha Shashti Kavacham
ARTIST – Mahanadhi Shobana
ALBUM – Kandha Shashti Kavacham

🎧 Lyrics

Kandha Sasti Kavasam Lyrics

aumrar edar thara anomaram parinatha

sastaya nakakasa saravana pavanar

kathama pataka kaN kaNi yata
sastaya nakakasa saravana pavanar

kathama pataka kaN kaNi yata

vara vara vala yathanar varuka
varuka varuka mayalanY varuka

vasavana maraka varuka varuka

aruhmangam patathatha ainay varuka
neerYu edama valavana nathathama varuka
sarakari valavana sakakarama varuka
sarahaNa pavanar satathayala varuka

aqasarar katakatathatha ainay varuka

ainyanum kalayama adavatanY savama

kalayaF savama kalYaroVlYi ainyanum

saNmakanY riddyum thana olYi yavavama
kaNtalayama savakakanY thanYama varuka

aaru makamama aniumaut aruchum

aaru makamama aniumaut aruchum

iraru savayala iphalak kaNtalamama

palapaRaNamama pathakakamama tharathatha
nanamaNi paNta navarathanYa malayama

tharuvata yathanala salama pala malYYafka
sakakaNa sakakaNa sakakaNa sakakaNa

nakanaka nakanaka nakanaka nakanYa

ரரரர ரரரர ரரரர ரரரர
riririri riririri riririri ririri

takataka takataka tafka tafkaka
vanatha vanatha mayalanY vanatha
manatha manatha marukavalY manatha

manathana vaNtama varamakalYYnatha ummthafum
lala lala lala vasamama

manathana vaNtama varamakalYYnatha ummthafum
lala lala lala vasamama

exnalthal vathatha un inainyat kaakka

pananYiru vizhiyala palanYEka kaakka
adiyanY vathanama anolkajvaral kaakka

katharvala erangyum kaNNinYEka kaakka
vathasava erangyum valavar kaakka
nasakala erangyum nalavala kaakka
pasaya vayathanapa paruvala kaakka

sapapaya navasa savavala kaakka

kanYnYama erangyum katharvala kaakka
aena ilung kalYYuthatha inibhay vala kaakka
marpa rasthauan vatavala kaakka
sarilYa malamar tharuvala kaakka
kanYnYama erangyum katharvala kaakka
aena ilung kalYYuthatha inibhay vala kaakka
marpa rasthauan vatavala kaakka
sarilYa malamar tharuvala kaakka

See also  Itni Si Hasi Itni Si Khushi Lyrics

patarikala erangyum paruvala kaakka
anolkayton mathaka arulshvaral kaakka
palYYu pathanYArYuma paruvala kaakka

vatataka kathathatha valavala kaakka

kaNEkala malYYanathalY katharvala kaakka

aishwarual adiyaNE arulshvaral kaakka
kakala erangyum karuNEvala kaakka
mafka erangyum maraNvala kaakka
pafka erangyum panYnYavalY kaakka
navala sarasvatha nalathaNE yaka
napaka kamalama navavala kaakka
mapapala nataya manYEvala kaakka
expakbaruathanum aena eddharevaral kaakka
adiyanY vasanYama asssatval narama
kadakava vanatha kanYakavala kaakka

aumadhatthaual samathathala eddharevaral kaakka
thamathama neekakasa satharvala kaakka
kaakka kaakka kanYakavala kaakka
nakaka nakaka nodiyala nakaka

palala sanYiyama parumapaka aiikal
valala pathama valaRtakapa payakala

paNkalatha thataruma parama raodasatharaum
adiyanYEka kaNtala asslaniawk kalafkata
iripus katatari ethathanYpa sanYEyama

vatataf kararuma makapala payakalama
thaNtayaka kararuma saNtalYarkalama

ane adiyanYila arurmaup vakalama
panYE mayaruma palYlYEkala aenapama
nakamama mayaruma neelY mata maNtayama

kasama paNamama kavatanY sarYuma
othama anjasananmavam ora vazhapa pakakama

marYrYAnY vaFsakar vanatha vanafkata

anjas nadafkata aranut paraNtata

patayanYila matatapa pasaka kayarYrYAla
kadatatanY anfkam katharYitaka kadata

kadata kadata katharYitaka kadata
matata matata malYYikala pathafkata
sakaka sakaka sathala sathalaka

puliyama narayama panYnYari nayama

thalYuma pamapama sayayanY parAnY

sala sayama kanYmama sakakasa sarafka
katasasala salanatha katala vapaparutha
pakakapa palYava patar thata valYYE

anuchum paNNuma anivarum aenakaka

unnYEtha thathakaka un tharunamama
sarahaNa pavana sayalYi pavana
tharipara pavana thakalYYoVlYi pavana

arineehru maraka achmar pathayaka

kanatha kakanYe kathar valYavana
karthaka manatha kadamapa kadamapana
edamapana allildhanth inigyaval maruka
thaNikasalanYe sanyakaranY pathalava

karAr kalYYalalY kalamakala nanarYAya

pasa vanYEkala parYrYatha neefka

mathatha mathathaka vala yathanar

valYYka valYYka mayalanY valYYka
valYYka valYYka vatavala valYYka
valYYka valYYka malakakaru valYYka
valYYka valYYka malakakarYa makalatanY
valYYka valYYka varaNatha thavasama

valYYka valYYka aena varYumakala neefka
exthamethan karYEkala exthamethan palYYEkala
exthamethan adiyanY exthamethan sayathala
parYrYavana neekaru parYupapatha un kadanY
parYrYavalY karYamakala parYrYavalYAma

See also  गेंदा फूल Genda Phool Lyrics in Hindi Font

kanathara saRta kavasama varumapaya
palanY thava raddyan pakarnathathaka

amsagruthanton anfkam thalakaka
nasamatanY ora nanYEvatha aanganak

sanatha kalafkatha thayanYipa pavarkala

navakalY makalYYnatha nanama alifthasthantanum

vazhayayaka kaNa mayayaya valYafkama

nalalar nanYEvala nadanYama pariyama

sara pathamavatha thaNithathaka yathanala

sanYnYaka kalYYanatha savata parYrYi

mavaya vatavarYuma valava parYrYi
thavarkala sanYA pathaya parYrYi
karYamakala manamakalYY kava parYrYi
tharYamaka thavavaya thaka parYrYi
edamapa yathana edamapa parYrYi
kadamapa parYrYi kanatha parYrYi
vatasa panYEyama valYe parYrYi

saraNama saraNama sarahaNa pavaoma

Kandha Sasti Kavasam Lyrics

Kandha Sasti Kavasam Lyrics

 

Read More